KMMDlogo 1Aktuální konference    
 
Odborná konference se zahraniční účastí zaměření na mlékárenství, sanitaci a hygienu potravin.


Ve dnech
16. a 17. září 2020 se uskuteční IX. ročník odborné mlékařské konference
Informace o minulém ročníku i předchozích hledejte pod odkazy níže Archiv nebo Album

Domů - HomeProgram - Aktuální konferenceInformace - KontaktyÚčastníci - registracePartneři - sponzořiArchiv - dokumentyFotogalerie - vzpomínkyMísto konání - Kroměříž
   
     

    Obchodní podmínky

 


OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PARTNERY A ÚČASTNÍKY KONFERENCE KMMD


Podmínky pro Partnery konference
Podmínky pro Účastníky konference

 

ČÁST PRO PARTNERY

Čl. I. – Úvodní ustanovení
1. Tyto obchodní podmínky vydává Kromilk a.s. se sídlem Štěchovice 1357/14, Kroměříž  - 767 01, IČ: 63481260, DIČ: CZ63481260 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6045.

2. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy uzavřené mezi společností Kromilk a.s. jako prodávajícím a parterem jako kupujícím (dále jako „Smlouva o spolupráci“). Předmětem smlouvy o spolupráci je partnerství na pořádání konference Kroměřížské mlékařské dny pořádanou společností Kromilk a.s.

3. Tyto obchodní podmínky specifikují práva a povinnosti společnosti Kromilk a.s. jako prodávajícího a partnera jako kupujícího při spolupráci na pořádání Konference.

Čl. II. – Výhrada autorských práv a odpovědnosti za škodu
1. Veškeré konferenční a propagační materiály a příspěvky, které budou prezentovány na Konferenci, jsou chráněny jako autorská díla ve smyslu ust. § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „autorský zákon“). Zakazuje se jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez výslovného souhlasu kupujícího.

2. Kupující bere na vědomí, že veškeré reklamní materiály, loga, příspěvky a informace jednotlivých partnerů Konference nemusí vyjadřovat názor ani doporučení společnosti Kromilk a.s. jako pořadatele Konference.

3. Kupující bere na vědomí, že autoři příspěvků prezentovaných na Konferenci vyjadřují pouze jejich osobní názory na danou otázku, a že případné přijetí prezentovaných myšlenek a názorů kupujícími je výhradně na jejich riziko a odpovědnost. Kupující bere na vědomí, že autoři příspěvků prezentovaných na Konferenci ani společnost Kromilk a.s. nesenou žádnou odpovědnost za jejich věcnou správnost a žádným způsobem neodpovídají třetím osobám za případnou škodu, která by snad mohla vzniknout v souvislosti s využitím informací prezentovaných na Konferenci. Prezentované informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru autorů na otázky, které jsou předmětem jejich příspěvků.

Čl. III. – Předmět partnerství
1. Předmětem Smlouvy o spolupráci je partnerství na pořádání Konference a to prostřednictvím registračního formuláře na  webové stránce www.kmmd.eu.

2. Kupující zvolí při nákupu formy partnerství na konferenci jednu z nabízených variant partnerství :
ZLATÝ PARTNER - POPLATEK 50.000,- Kč za tyto služby:

 • uvedení loga v pozvánce
 • uvedení zvýrazněného loga ve sborníku konference
 • umístění loga v čele  konferenčního sálu
 • zveřejnění sponzora v periodikách mediálního partnera - Potravinářský zpravodaj (3 x)
 • 1 x reklamní stránka formátu A5 ve sborníku konference
 • 1 x promoční stánek v konferenčním sále ( zástupce firmy u stánku musí být řádně přihlášen jako účastník, úhrady vložného )
 • odborná přednáška v rozsahu cca. 20 minut ( přednášející musí být řádně přihlášen jako účastník, bez úhrady vložného )

 

STŘÍBRNÝ PARTNER – POPLATEK 30.000,- KČ za tyto služby:

 • uvedení loga ve sborníku
 • umístění loga v konferenčním sále
 • 1x promoční stánek v konferenčním sále (zástupce firmy u stánku musí být řádně přihlášen jako účastník, včetně úhrady vložného)
 • odborná přednáška v rozsahu cca 15 min.( přednášející musí být řádně přihlášen jako účastník, bez úhrady vložného )
 • 1x reklamní stránka A5 ve sborníku konference

BRONZOVÝ PARTNER – POPLATEK 10.000,- KČ za tyto služby:

 • uvedení loga ve sborníku
 • umístění loga v konferenčním sále
 • 1x reklamní stránka A5 ve sborníku konference

JINÉ TYPY PREZENTACE - lze jakkoliv kombinovat:

 • 1x promoční stánek v konferenčním sále  5.000,- Kč, zástupce firmy u stánku musí být řádně přihlášen jako účastník, včetně úhrady vložného)
 • 1x reklamní stránka A5 ve sborníku konference  5.000,-Kč
 • umístění loga v konferenčním sále a ve sborníku  5.000,-Kč

3. V ceně kupní ceny je dle zvoleného typu partnerství prezentace kupujícího na Konferenci a  Sborník přednášek. Přednášející má účast má Konferenci zcela zdarma.
4. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%.
Čl. IV. – Předregistrace partnera
1. Předregistraci Kupujícího provede Kromilk a.s. na základě ústního ujednání o formě partnerství.

2. Kupujícímu přijde oznámení o předregistraci na elektronickou adresu ( e-mail ) osoby zodpovědné za registraci.

3. Kupující přeregistraci řádně dovyplní a hotovou ji odešle zpět Kromilku a.s.

Čl. V. – Realizace registrace partnera
1. Kupující bez přeregistrace registruje partnerství vyplněním elektronického registračního formuláře na webové stránce www.kmmd.eu v sekci pro Partnery.

2. Kupující je povinen registraci vyplnit pravdivě a úplně a před jejím odesláním správnost všech vyplněných údajů zkontrolovat a případně opravit.

3. Kupující odesláním registrace na Konferenci prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se Konference zveřejněnými na webové stránce  www.kmmd.eu.

4. K uzavření Smlouvy o spolupráci dojde okamžikem doručení e-mailového Potvrzení o registraci partnera zaslaného Kupujícímu. Potvrzení bude Kupujícímu zasláno na elektronickou adresu (e-mail) osoby zodpovědné za registraci uvedenou v registračním formuláři.

5. Součástí Potvrzení o registraci partnera jsou Obchodní podmínky, informace pro grafické studio, informace o formátu přednášky.

6. Kupujícímu a Kromilk a.s. vznikají na základě Smlouvy o spolupráci vzájemná práva a povinnosti.

7. Odesláním registrace Kupující potvrzuje, že si důkladně přečetl Obchodní podmínky a že je bezvýhradně akceptuje a přijímá.

8. Vstupenky na Konferenci pro přihlášené účastníky ve formátu DPF budou odeslány na elektronickou adresu (e-mail) osoby zodpovědné za registraci uvedenou v registračním formuláři po uhrazení celkové kupní ceny dle daňového dokladu.

Čl. VI. – Kupní cena a platební podmínky
1. Kupní cena partnerství na Konferenci je uvedena v registračním formuláři na webové stránce www.kmmd.eu.

2. Celková kupní cena bude kupujícímu vygenerována a zaslána na jeho emailovou adresu v Potvrzení o registraci partnera.

3. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum přijetí registrace partnera. Kromilk a.s. vystaví v tento den řádný daňový doklad a zašle ho na adresu kupujícího.

4. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu nejpozději do 30 dní od obdržení řádného daňového dokladu.

5. Celková kupní cena musí být uhrazena kupujícím jednorázově, možnost zaplatit kupní cenu na splátky Kromilk a.s. neposkytuje.

6. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu bankovním převodem a v českých korunách. Kupní cena je uhrazena okamžikem připsání peněžních prostředků na bankovní účet prodávajícího.

7. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

Čl. VII. – Dodání podkladů
1. Kupující se zavazuje dodat prodávajícímu v uvedeném termínu podklady pro grafika, především loga, reklamní stránku a přednášku v požadovaných formátech a termínech.

2. Pokud nebude mít prodávající aktuální podklady k dispozici v termínu uzávěrek zveřejněných na webových stránkách konference, má právo uvést jako logo nebo reklamní stránku informaci o partnerovi v podobě, která odpovídá aktuálním znalostem a dostupným grafickým podkladům.

Čl. VIII. – Závěrečná ustanovení
1. Smluvní vztah mezi Kromilk a.s. jako prodávajícím a partnerem jako kupujícím se řídí obsahem registrace odeslané kupujícím z webové stránky www.kmmd.eu, těmito obchodními podmínkami a podmínkami ochrany a zpracování osobních údajů. Otázky, které nejsou výše uvedenými dokumenty upraveny, se řídí českým právním řádem.

2. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 28.února 2020 a řídí se jimi veškeré aktivity na Konferenci uzavřené od tohoto dne.

ČÁST PRO ÚČASTNÍKY

Čl. I. – Úvodní ustanovení
1. Tyto obchodní podmínky vydává Kromilk a.s. se sídlem Štěchovice 1357/14, Kroměříž  - 767 01, IČ: 63481260, DIČ: CZ63481260 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6045.

2. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy uzavřené mezi společností Kromilk a.s. jako prodávajícím a společnostmi a osobami jako kupujícími (dále jako „kupní smlouva“). Předmětem kupní smlouvy je prodej vstupenek na konferenci Kroměřížské mlékařské dny pořádanou společností Kromilk a.s.

3. Tyto obchodní podmínky specifikují práva a povinnosti společnosti Kromilk a.s. jako prodávajícího a společností a osob jako kupujících při prodeji vstupenek na Konferenci.

Čl. II. – Výhrada autorských práv a odpovědnosti za škodu
1. Veškeré konferenční a propagační materiály a příspěvky, které budou prezentovány na Konferenci, jsou chráněny jako autorská díla ve smyslu ust. § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „autorský zákon“). Zakazuje se jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez výslovného souhlasu společnosti Kromilk a.s.

2. Kupující bere na vědomí, že veškeré příspěvky a informace jednotlivých účastníků Konference nemusí vyjadřovat názor ani doporučení společnosti Kromilk a.s. jako pořadatele Konference.

3. Kupující bere na vědomí, že autoři příspěvků prezentovaných na Konferenci vyjadřují pouze jejich osobní názory na danou otázku, a že případné přijetí prezentovaných myšlenek a názorů kupujícími je výhradně na jejich riziko a odpovědnost. Kupující bere na vědomí, že autoři příspěvků prezentovaných na Konferenci ani společnost Kromilk a.s. nesenou žádnou odpovědnost za jejich věcnou správnost a žádným způsobem neodpovídají třetím osobám za případnou škodu, která by snad mohla vzniknout v souvislosti s využitím informací prezentovaných na Konferenci. Prezentované informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru autorů na otázky, které jsou předmětem jejich příspěvků.

Čl. III. – Předmět koupě
1. Předmětem kupní smlouvy je koupě vstupenky na Konferenci konanou a to prostřednictvím webové stránky www.kmmd.eu.

2. V ceně vstupenky je celodenní účast na Konferenci, Sborník přednášek, vstup na slavnostní recepci, občerstvení během Konference, konferenční a propagační materiály.

3. V ceně vstupenky není oběd. Kupující si obědy přiobjednává zvlášť a to při registraci v registračním formuláři.

Čl. IV. – Realizace registrace účastníka
1. Kupující objednává vstupenku vyplněním elektronického formuláře registrace pro jednotlivce nebo skupinu na webové stránce www.kmmd.eu v sekci Účastníci registrace.

2. Kupující je povinen registraci vyplnit pravdivě a úplně a před jejím odesláním správnost všech vyplněných údajů zkontrolovat a případně opravit.

3. K uzavření kupní smlouvy dojde okamžikem doručení Potvrzení o registraci účastníka nebo skupiny zaslaného kupujícímu. Potvrzení bude kupujícímu zasláno na jeho elektronickou adresu (e-mail) uvedenou v registračním formuláři.

4. Kupujícímu a Kromilk a.s. vznikají na základě kupní smlouvy vzájemná práva a povinnosti.

 

5. Odesláním registračního formuláře kupující potvrzuje, že si důkladně přečetl tyto Obchodní podmínky a že je bezvýhradně akceptuje a přijímá.

6. Kromilk a.s. se zavazuje zaslat kupujícímu odpovídající počet vstupenek na Konferenci, a to na adresu elektronické pošty (e-mail) kupujícího uvedenou v registraci.

7. Vstupenku ve formátu PDF získá každý účastník, který se řádně zaregistroval a uhradil celkovou kupní cenu. Touto vstupenkou se účastník prokáže u vstupu na Konferenci.

 

Čl. V. – Kupní cena a platební podmínky
1. Kupní ceny vstupenek na Konferenci jsou uvedeny v registračním formuláři na webové stránce www.kmmd.eu.

2. Celková kupní cena bude kupujícímu vygenerována v závislosti na počtu registrovaných účastníků a objednaných obědů.

3. Celková kupní cena musí být uhrazena kupujícím jednorázově, možnost zaplatit kupní cenu na splátky Kromilk a.s. neposkytuje.

4. Kupující se uzavřením kupní smlouvy zavazuje uhradit kupní cenu nejpozději do 30 dní od obdržení řádného daňového dokladu.

5. Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu bankovním převodem na účet Kromilk a.s. nebo výjimečně v hotovosti. Ve všech případech je kupní cena uhrazena okamžikem připsání peněžních prostředků na bankovní účet nebo vkladem do pokladny prodávajícího.

6. Uzávěrka registrací je uvedena v sekci Registrace účastníka/skupiny. Po tomto datu se bude vstupenka prodávat za cenu navýšenou o 20% ceny.

7. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

Čl. VI. – Stornování objednávky

1.  Kromilk a.s. upozorňuje, že zakoupené vstupenky na Konferenci lze vrátit do data uzávěrky. Tímto ustanovením není dotčen článek VI. těchto Obchodních podmínek.

2. Zruší-li kupující objednávku:

—> 12. – 6. den před začátkem Konference činí stornovací poplatek 50 % z ceny vstupného.

—> 5. – 1. den před začátkem Konference činí stornovací poplatek 100 % z ceny vstupného.

Čl. VII. – Závěrečná ustanovení
1. Smluvní vztah mezi Kromilk a.s. jako prodávajícím a společnostmi a osobami jako kupujícími se řídí obsahem registrace odeslané kupujícím z webové stránky www.kmmd.eu, těmito Obchodními podmínkami a podmínkami ochrany a zpracování osobních údajů. Otázky, které nejsou výše uvedenými dokumenty upraveny, se řídí českým právním řádem.

2. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 28.února 2020 a řídí se jimi veškeré smlouvy o prodeji vstupenek na Konferenci uzavřené od tohoto dne.
Vydal Kromilk a.s. Kroměříž 

Sborník 2008

          
   
copyright - Kromilk ČMSM     creator - Max Portman